Dansk afklaring om fjernaflæsning i forhold til Persondataforordningen

Fjernaflæsning af målere uden samtykke

Myndighederne har nu slået fast, hvornår vandforsyninger må aflæse fjernaflæste målere uden at kræve samtykke fra forbrugerne.
Gennem samarbejde med Energistyrelsen og Justitsministeriet er der kommet afklaring om:
At brug af hyppigere aflæsning af målerdata end faktureringsfrekvensen ikke kræver samtykke fra forbrugeren.

Dette gælder under følgende forudsætninger:

* Data anvendes til driftsoptimering og/eller asset management, da dette ses som værende i samfundets interesse, jævnfør forordningens artikel 6, stk.1, litra e.
* De grundlæggende behandlingsprincipper i databeskyttelsesforordningens artikel 5 overholdes.
Som eksempler på driftsoptimering og asset management kan blandt andet nævnes: lækageidentifikation, tryk-styring, nedbringelse af varmetab, monitorering af stikledningers tilstand, produktionsplanlægning, kapacitetsud-nyttelse, optimering af løbende vedligehold, håndtering af kundehenvendelser o.lign.