Godkendelse af takstblad 2023 for Toksværd Vandværk

Godkendelse af takstblad 2023 for Toksværd Vandværk

Næstved Kommune skal i henhold til Vandforsyningsloven årligt godkende takster for de almene vandværker i Næstved Kommune.

Næstved Kommune har modtaget jeres ansøgning om godkendelse af takstblad for år 2023

Ansøgningen indeholder følgende:

Ansøgning om godkendelse af takstblad for 2023
Takstblad 2023
Årsrapport 2022
Budget 2023
Vedtægter
Referat generalforsamling 2023

Næstved Kommune vurderer, at Vandværkets Takstblad for 2023 overholder “hvile i sig selv princippet” og i overensstemmelse med Vandforsyningsregulativet, hvorfor det kan godkendes.

Det er noteret, at Toksværd Vandværk har besluttet fortsat at nedsparer på formuen.

Indkalder til ordinær generalforsamling

Onsdag d.29-03-2023 kl 19.00 afholdes ordinær generalforsamling i Klubhuset i kælderen på Gormsvej i Toksværd.

Dagsorden:

Ordinær generalforsamling i

Toksværd Vandværk I/S

Torsdag d.29-03-2023 kl 19.00

I Klubhuset på Gormsvej.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

2. Formandens beretning.

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

4. Budget for det kommende år fremlægges og vandafgift vedtages.

5. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen.

På valg er:
Bestyrelsesmedlem
* Allan Hansen modtager valg.

Supplant.

* Flemming Rasmussen modtager valg.

6. Valg af Revisor og supplant

* Betina modtager genvalg som revisor.
* Maria Olsen modtager valg som revisorsuppleant.

7.Behandling af indkomne forslag.

FORSLAG

7.1 . Ændring af §11 Generalforsamling, linje 18
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer for Toksværd vandværk.

På grund af at bestyrelsen har indgået et samarbejde med et selvskab som varetager al afregning med medlemmerne inklusiv mulighed for medlemsportal. Ønsker bestyrelsen også at købe revisor hos tredje part, for at kunne lette arbejdet ved generalforsamling.

fra :
“Regnskabet skal revideres af to revisorer, som vælges for to år ad gangen. Den ene revisor vælges i lige årstal, den anden i ulige årstal.
Revisorsupplanten vælges for et år ad gangen.
Revisor og supplant kan genvælges. Bestyrelsen kan herudover antage en statsautoriseret/registreret revisor.”

til :
“Regnskabet revideres af statsautoriseret/registreret revisor.
Der kan vælges op til 3 bilagskontrolander som vælges for to år ad gangen. Genvalg er tilladt.”

8.Eventuelt.

Følgende dokumenter vil blive gennemgået for godkendelse:

* toksvand.aarsregnskab.2022.underskrevet

* toksvand.takstblad.2023

* toksvand.driftbudget.2023

Samarbejde med Vandværkernes EDB-service

Til forbrugere ved Toksværd Vandværk

Bestyrelsen for Toksværd vandværk har indgået et samarbejde med Vandværkernes edb-service i Holsted.
Det betyder at opkrævning af vand nu bliver udført fra kontoret i Holsted.

Mulighed for tilmelding til betalingsservice:
Med det nye samarbejde er det nu muligt at tilmelde den fremsendte faktura til betalingsservice.
Dette kan gøres enten via netbank eller ved henvendelse til din bank.

Til brug for tilmelding til betalingsservice skal anvendes:

Forbrugernummer [00867XXXXXXX] (12 cifre)
PBSNUMMER: 30052102 (8 cifre)
DEBITORGRUPPE: 00001 (5 cifre)
(numrene fremgår også af de udsendte indbetalingskort)

Kontakt
Med det nye samarbejde har I som forbruger mulighed for at komme i kontakt med Vandværkernes edb-service,
mandag til torsdag fra kl. 9 til 12 og 13 til 16.30, samt
fredag fra kl. 9 til 13
på tlf. 7539 3255
eller mail: post@vand-edb.dk

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Toksværd vandværk

Godkendelse af takstblad 2022 for Toksværd Vandværk

Næstved Kommune skal i henhold til Vandforsyningsloven årligt godkende takster for de almene vandværker i Næstved Kommune.

Næstved Kommune har modtaget jeres ansøgning om godkendelse af takstblad for år 2022

Ansøgningen indeholder følgende:

Ansøgning om godkendelse af takstblad for 2022
Takstblad 2022
Årsrapport 2021
Budget 2022
Vedtægter
Referat generalforsamling 2022

Næstved Kommune vurderer, at Vandværkets Takstblad for 2022 overholder “hvile i sig selv princippet” og i overensstemmelse med Vandforsyningsregulativet, hvorfor det kan godkendes.

Det er noteret, at Toksværd Vandværk har besluttet fortsat at nedsparer på formuen.

Indkalder til ordinær generalforsamling

Torsdag d.24-03-2022 kl 19.00 afholdes ordinær generalforsamling i Klubhuset på Gormsvej i Toksværd.

Dagsorden:

Ordinær generalforsamling i

Toksværd Vandværk I/S

Torsdag d.24-03-2022 kl 19.00

I Klubhuset på Gormsvej.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

2. Formandens beretning.

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

4. Budget for det kommende år fremlægges og vandafgift vedtages.

5. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen.

På valg er:
Kasser
* Pierre Lindberg modtager genvalg.
Formand
* Claus Spens modtager genvalg.

Supplant.

* Flemming Rasmussen modtager valg.

6. Valg af Revisor og supplant

* Steffen Storm modtager genvalg som revisor.
* Maria Olsen modtager valg som revisorsuppleant.

7.Behandling af indkomne forslag.

FORSLAG

7.1 . Ændring af §11 Generalforsamling, linje 18
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer for Toksværd vandværk.

På grund af ønsket om at overdrage afregning og rykker processerne vil bestyrelsen indgå et samarbejde med et selvskab som varetager al afregning med medlemmerne inklusiv mulighed for medlemsportal.

fra :
“Regnskabet skal revideres af to revisorer, som vælges for to år ad gangen. Den ene revisor vælges i lige årstal, den anden i ulige årstal.
Revisorsupplanten vælges for et år ad gangen.
Revisor og supplant kan genvælges. Bestyrelsen kan herudover antage en statsautoriseret/registreret revisor.”

til :
“Regnskabet revideres af statsautoriseret/registreret revisor.
Der kan vælges op til 2 bilagskontrolander som vælges for to år ad gangen. Genvalg er tilladt.”

8.Eventuelt.

Følgende dokumenter vil blive gennemgået for godkendelse:

* toksvand.aarsrapport.2021

* toksvand.takstblad.2022

* toksvand.driftbudget.2022

Lukkevarslinger for vand

Vi har desværre erfaret at vi har nogle forbrugere som har benyttet sig af vores “udsættelse af lukkevarsel” til ikke at betale for deres forbrug, som det forventes af dem.

Vi ser os derfor nødsaget til at gennemfører de lukkevarsler som vi har fremsendt.

Godkendelse af takstblad med mere

Godkendelse af takstblad 2021 for Toksværd Vandværk

Næstved Kommune skal i henhold til Vandforsyningsloven årligt godkende takster for de almene vandværker i Næstved Kommune.

Næstved Kommune har modtaget Deres ansøgning om godkendelse af takstblad for år 2021

Ansøgningen indeholder følgende:

  • Ansøgning om godkendelse af takstblad
  • Takstblad 2021
  • Årsrapport 2020

Næstved Kommune vurderer, at der fortsat er god balance mellem likvider, indtægter og udgifter.

Toksværd Vandværks Takstblad for 2021 godkendes.

Følgende dokumenter er revideret og godkendt af Næstved kommune.

Takstblad : 2021.Toksvand.takstblad.2021.underskrevet.godkendt

Årsrapport : 2021.Toksvand.Aarsrapport.2020.underskrevet.godkendt

General Forsamlings referat:
2021.Toksvand.GF.referat.underskrevet.godkendt