Indkalder til ordinær generalforsamling

Torsdag d.24-03-2022 kl 19.00 afholdes ordinær generalforsamling i Klubhuset på Gormsvej i Toksværd.

Dagsorden:

Ordinær generalforsamling i

Toksværd Vandværk I/S

Torsdag d.24-03-2022 kl 19.00

I Klubhuset på Gormsvej.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

2. Formandens beretning.

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

4. Budget for det kommende år fremlægges og vandafgift vedtages.

5. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen.

På valg er:
Kasser
* Pierre Lindberg modtager genvalg.
Formand
* Claus Spens modtager genvalg.

Supplant.

* Flemming Rasmussen modtager valg.

6. Valg af Revisor og supplant

* Steffen Storm modtager genvalg som revisor.
* Maria Olsen modtager valg som revisorsuppleant.

7.Behandling af indkomne forslag.

FORSLAG

7.1 . Ændring af §11 Generalforsamling, linje 18
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer for Toksværd vandværk.

På grund af ønsket om at overdrage afregning og rykker processerne vil bestyrelsen indgå et samarbejde med et selvskab som varetager al afregning med medlemmerne inklusiv mulighed for medlemsportal.

fra :
“Regnskabet skal revideres af to revisorer, som vælges for to år ad gangen. Den ene revisor vælges i lige årstal, den anden i ulige årstal.
Revisorsupplanten vælges for et år ad gangen.
Revisor og supplant kan genvælges. Bestyrelsen kan herudover antage en statsautoriseret/registreret revisor.”

til :
“Regnskabet revideres af statsautoriseret/registreret revisor.
Der kan vælges op til 2 bilagskontrolander som vælges for to år ad gangen. Genvalg er tilladt.”

8.Eventuelt.

Følgende dokumenter vil blive gennemgået for godkendelse:

* toksvand.aarsrapport.2021

* toksvand.takstblad.2022

* toksvand.driftbudget.2022