Toksværd vandværk fejrer 85 års jubilæum

Søndag d. 24. september kl. 12 – 16

Vil vi gerne fejrer vandværkets 85 års Jubilæum

Dette gøres på Toksværd Bygade 46 A

hvor der vil være hygge for børnene på græsplænen,

samt mulighed for en rundvisning på værket.

Vi har bestilt Pølsevogn mellem kl.13 og 15, som servere
pølser med brød, Bøfsandwich og Flæskestegssandwich – ad libitum.

Pølsemenuen:
80g grillpølse.
80g bacon griller.
80g grill pølser med ost.
110g chili/cheese frankfurter.
110g frankfurter med 10% oksekød (Ullerup pølsen),

og der vil være mulighed for en tår at drikke også – øl vand og kaffe.

Kom og hjælp os med at have en dejlig dag sammen.

2023.09.04.Toksvaerd_vandvaerk_85aars_jubilaeum

Tilbud til forbrugerne ved Toksværd Vandværk

Forbrugerportal

Hvis du tilmelder dig forbrugerportalen har du
mulighed for at:
• se dine målerinformationer
• Følge dine måleraflæsninger og dit forbrug

Forbrugerportalen findes på: www.tastselv-vand.dk

Sådan tilmelder du dig forbrugerportalen:
Find hjemmesiden: www.tastselv-vand.dk

Indtast forbrugernummer og kode som du
finder på din faktura eller pbs-oversigt

Log på

For at kunne se vandmålerens historik og
aflæsninger skal følgende opsættes:

Klik på ”Valider e-mail”
Du kan herefter logge på siden igen med dit
forbrugernummer og din selvvalgte kode

 

 

Miljøstyrelsens nye drikkevandsbekendtgørelse

Miljøstyrelsens nye drikkevandsbekendtgørelse (vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, Bekendtgørelse bek. nr. 1023 er trådt i kraft pr. 5. juli 2023.

I den forbindelse er der følgende ændringer i analysekravet:

  • A-parametre udvides med den mikrobiologiske parameter Enterokokker
  • PFAS udvides fra 12 komponenter til 22 komponenter
  • Den obligatoriske pesticidpakke udvides med 3 nye pesticider/nedbrydnings-produkter (Pentachlorbenzen, PPU og LM3).
  • Den obligatoriske pesticidpakke reduceres med 9 pesticider/nedbrydnings-produkter (Dichlobenil, Diuron, MCPA, Metalaxyl-M, 2,6-dichlorphenol, Desethyl-hydroxy-atrazin, Hydroxy-atrazin, Hydroxy-simazin og Metribuzin-desamino)
  • Bisphenol A tilføjes

Vi har derfor justeret vores analysepakker – så vi fremadrettet automatisk får følgende leveret, der hvor det er påkrævet i forhold til vores plan.

  • Mikrobiologisk kontrol af Enterokokker medtages i Gruppe A pakker.
  • 22 PFAS komponenter
  • Pesticider/nedbrydnings-produkterne Pentachlorbenzen, PPU og LM3 medtages i de gængse pesticidepakker til drikkevand.
  • 9 pesticider/nedbrydningsprodukter (se ovenfor) fjernes fra div. drikkevandspakker.

For stoffet Bisphenol A er der fastsat en frist for måling til 12. januar 2026 – så denne implementerer vi ikke i første omgang.

Indkalder til ordinær generalforsamling

Onsdag d.29-03-2023 kl 19.00 afholdes ordinær generalforsamling i Klubhuset i kælderen på Gormsvej i Toksværd.

Dagsorden:

Ordinær generalforsamling i

Toksværd Vandværk I/S

Torsdag d.29-03-2023 kl 19.00

I Klubhuset på Gormsvej.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

2. Formandens beretning.

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

4. Budget for det kommende år fremlægges og vandafgift vedtages.

5. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen.

På valg er:
Bestyrelsesmedlem
* Allan Hansen modtager valg.

Supplant.

* Flemming Rasmussen modtager valg.

6. Valg af Revisor og supplant

* Betina modtager genvalg som revisor.
* Maria Olsen modtager valg som revisorsuppleant.

7.Behandling af indkomne forslag.

FORSLAG

7.1 . Ændring af §11 Generalforsamling, linje 18
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer for Toksværd vandværk.

På grund af at bestyrelsen har indgået et samarbejde med et selvskab som varetager al afregning med medlemmerne inklusiv mulighed for medlemsportal. Ønsker bestyrelsen også at købe revisor hos tredje part, for at kunne lette arbejdet ved generalforsamling.

fra :
“Regnskabet skal revideres af to revisorer, som vælges for to år ad gangen. Den ene revisor vælges i lige årstal, den anden i ulige årstal.
Revisorsupplanten vælges for et år ad gangen.
Revisor og supplant kan genvælges. Bestyrelsen kan herudover antage en statsautoriseret/registreret revisor.”

til :
“Regnskabet revideres af statsautoriseret/registreret revisor.
Der kan vælges op til 3 bilagskontrolander som vælges for to år ad gangen. Genvalg er tilladt.”

8.Eventuelt.

Følgende dokumenter vil blive gennemgået for godkendelse:

* toksvand.aarsregnskab.2022.underskrevet

* toksvand.takstblad.2023

* toksvand.driftbudget.2023

Godkendelse af takstblad 2022 for Toksværd Vandværk

Næstved Kommune skal i henhold til Vandforsyningsloven årligt godkende takster for de almene vandværker i Næstved Kommune.

Næstved Kommune har modtaget jeres ansøgning om godkendelse af takstblad for år 2022

Ansøgningen indeholder følgende:

Ansøgning om godkendelse af takstblad for 2022
Takstblad 2022
Årsrapport 2021
Budget 2022
Vedtægter
Referat generalforsamling 2022

Næstved Kommune vurderer, at Vandværkets Takstblad for 2022 overholder “hvile i sig selv princippet” og i overensstemmelse med Vandforsyningsregulativet, hvorfor det kan godkendes.

Det er noteret, at Toksværd Vandværk har besluttet fortsat at nedsparer på formuen.

Lukkevarslinger for vand

Vi har desværre erfaret at vi har nogle forbrugere som har benyttet sig af vores “udsættelse af lukkevarsel” til ikke at betale for deres forbrug, som det forventes af dem.

Vi ser os derfor nødsaget til at gennemfører de lukkevarsler som vi har fremsendt.

Lukkevarslinger for vand i COR-19 tider

Umiddelbart er der ikke se nogle juridiske hindringer i, at vi følger op på vores lukkevarsler. Men, der er pt. tale om en form for Force majeure situation, hvor alle må tage et ekstraordinært ansvar.

Almene vandværker, har et forsyningsansvar og vi mener at situationen kræver en stor forsyningssikkerhed for, at kunne opretholde den hygiejne standard, som anbefales af sundhedsmyndighederne.

Vi vil derfor kontakter de forbrugere vi har sendt lukkevarsler til og som endnu ikke har reageret, og fortæller dem at varslet pga. den øjeblikkelige situation er lukkevarslingen udsat – indtil forholdene er “normaliserede”. Evt. til når regeringen afblæser diverse sundhedsforanstaltninger.

Varslet er derfor fortsat er juridisk gældende og vil ikke kunne underkendes som uvæsentligt pga. tidsmæssigt nøleri.

Skulle der være spørgsmål angående de modtagne lukkevarsler, er I velkommen til at kontakte bestyrelsen.