Indkalder til ordinær generalforsamling

Onsdag d.29-03-2023 kl 19.00 afholdes ordinær generalforsamling i Klubhuset i kælderen på Gormsvej i Toksværd.

Dagsorden:

Ordinær generalforsamling i

Toksværd Vandværk I/S

Torsdag d.29-03-2023 kl 19.00

I Klubhuset på Gormsvej.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

2. Formandens beretning.

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

4. Budget for det kommende år fremlægges og vandafgift vedtages.

5. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen.

På valg er:
Bestyrelsesmedlem
* Allan Hansen modtager valg.

Supplant.

* Flemming Rasmussen modtager valg.

6. Valg af Revisor og supplant

* Betina modtager genvalg som revisor.
* Maria Olsen modtager valg som revisorsuppleant.

7.Behandling af indkomne forslag.

FORSLAG

7.1 . Ændring af §11 Generalforsamling, linje 18
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer for Toksværd vandværk.

På grund af at bestyrelsen har indgået et samarbejde med et selvskab som varetager al afregning med medlemmerne inklusiv mulighed for medlemsportal. Ønsker bestyrelsen også at købe revisor hos tredje part, for at kunne lette arbejdet ved generalforsamling.

fra :
“Regnskabet skal revideres af to revisorer, som vælges for to år ad gangen. Den ene revisor vælges i lige årstal, den anden i ulige årstal.
Revisorsupplanten vælges for et år ad gangen.
Revisor og supplant kan genvælges. Bestyrelsen kan herudover antage en statsautoriseret/registreret revisor.”

til :
“Regnskabet revideres af statsautoriseret/registreret revisor.
Der kan vælges op til 3 bilagskontrolander som vælges for to år ad gangen. Genvalg er tilladt.”

8.Eventuelt.

Følgende dokumenter vil blive gennemgået for godkendelse:

* toksvand.aarsregnskab.2022.underskrevet

* toksvand.takstblad.2023

* toksvand.driftbudget.2023

Godkendelse af takstblad 2022 for Toksværd Vandværk

Næstved Kommune skal i henhold til Vandforsyningsloven årligt godkende takster for de almene vandværker i Næstved Kommune.

Næstved Kommune har modtaget jeres ansøgning om godkendelse af takstblad for år 2022

Ansøgningen indeholder følgende:

Ansøgning om godkendelse af takstblad for 2022
Takstblad 2022
Årsrapport 2021
Budget 2022
Vedtægter
Referat generalforsamling 2022

Næstved Kommune vurderer, at Vandværkets Takstblad for 2022 overholder “hvile i sig selv princippet” og i overensstemmelse med Vandforsyningsregulativet, hvorfor det kan godkendes.

Det er noteret, at Toksværd Vandværk har besluttet fortsat at nedsparer på formuen.

Lukkevarslinger for vand

Vi har desværre erfaret at vi har nogle forbrugere som har benyttet sig af vores “udsættelse af lukkevarsel” til ikke at betale for deres forbrug, som det forventes af dem.

Vi ser os derfor nødsaget til at gennemfører de lukkevarsler som vi har fremsendt.

Lukkevarslinger for vand i COR-19 tider

Umiddelbart er der ikke se nogle juridiske hindringer i, at vi følger op på vores lukkevarsler. Men, der er pt. tale om en form for Force majeure situation, hvor alle må tage et ekstraordinært ansvar.

Almene vandværker, har et forsyningsansvar og vi mener at situationen kræver en stor forsyningssikkerhed for, at kunne opretholde den hygiejne standard, som anbefales af sundhedsmyndighederne.

Vi vil derfor kontakter de forbrugere vi har sendt lukkevarsler til og som endnu ikke har reageret, og fortæller dem at varslet pga. den øjeblikkelige situation er lukkevarslingen udsat – indtil forholdene er “normaliserede”. Evt. til når regeringen afblæser diverse sundhedsforanstaltninger.

Varslet er derfor fortsat er juridisk gældende og vil ikke kunne underkendes som uvæsentligt pga. tidsmæssigt nøleri.

Skulle der være spørgsmål angående de modtagne lukkevarsler, er I velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Dansk afklaring om fjernaflæsning i forhold til Persondataforordningen

Fjernaflæsning af målere uden samtykke

Myndighederne har nu slået fast, hvornår vandforsyninger må aflæse fjernaflæste målere uden at kræve samtykke fra forbrugerne.
Gennem samarbejde med Energistyrelsen og Justitsministeriet er der kommet afklaring om:
At brug af hyppigere aflæsning af målerdata end faktureringsfrekvensen ikke kræver samtykke fra forbrugeren.

Dette gælder under følgende forudsætninger:

* Data anvendes til driftsoptimering og/eller asset management, da dette ses som værende i samfundets interesse, jævnfør forordningens artikel 6, stk.1, litra e.
* De grundlæggende behandlingsprincipper i databeskyttelsesforordningens artikel 5 overholdes.
Som eksempler på driftsoptimering og asset management kan blandt andet nævnes: lækageidentifikation, tryk-styring, nedbringelse af varmetab, monitorering af stikledningers tilstand, produktionsplanlægning, kapacitetsud-nyttelse, optimering af løbende vedligehold, håndtering af kundehenvendelser o.lign.