Indkalder til ordinær generalforsamling

Onsdag d.29-03-2023 kl 19.00 afholdes ordinær generalforsamling i Klubhuset i kælderen på Gormsvej i Toksværd.

Dagsorden:

Ordinær generalforsamling i

Toksværd Vandværk I/S

Torsdag d.29-03-2023 kl 19.00

I Klubhuset på Gormsvej.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

2. Formandens beretning.

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

4. Budget for det kommende år fremlægges og vandafgift vedtages.

5. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen.

På valg er:
Bestyrelsesmedlem
* Allan Hansen modtager valg.

Supplant.

* Flemming Rasmussen modtager valg.

6. Valg af Revisor og supplant

* Betina modtager genvalg som revisor.
* Maria Olsen modtager valg som revisorsuppleant.

7.Behandling af indkomne forslag.

FORSLAG

7.1 . Ændring af §11 Generalforsamling, linje 18
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer for Toksværd vandværk.

På grund af at bestyrelsen har indgået et samarbejde med et selvskab som varetager al afregning med medlemmerne inklusiv mulighed for medlemsportal. Ønsker bestyrelsen også at købe revisor hos tredje part, for at kunne lette arbejdet ved generalforsamling.

fra :
“Regnskabet skal revideres af to revisorer, som vælges for to år ad gangen. Den ene revisor vælges i lige årstal, den anden i ulige årstal.
Revisorsupplanten vælges for et år ad gangen.
Revisor og supplant kan genvælges. Bestyrelsen kan herudover antage en statsautoriseret/registreret revisor.”

til :
“Regnskabet revideres af statsautoriseret/registreret revisor.
Der kan vælges op til 3 bilagskontrolander som vælges for to år ad gangen. Genvalg er tilladt.”

8.Eventuelt.

Følgende dokumenter vil blive gennemgået for godkendelse:

* toksvand.aarsregnskab.2022.underskrevet

* toksvand.takstblad.2023

* toksvand.driftbudget.2023

Samarbejde med Vandværkernes EDB-service

Til forbrugere ved Toksværd Vandværk

Bestyrelsen for Toksværd vandværk har indgået et samarbejde med Vandværkernes edb-service i Holsted.
Det betyder at opkrævning af vand nu bliver udført fra kontoret i Holsted.

Mulighed for tilmelding til betalingsservice:
Med det nye samarbejde er det nu muligt at tilmelde den fremsendte faktura til betalingsservice.
Dette kan gøres enten via netbank eller ved henvendelse til din bank.

Til brug for tilmelding til betalingsservice skal anvendes:

Forbrugernummer [00867XXXXXXX] (12 cifre)
PBSNUMMER: 30052102 (8 cifre)
DEBITORGRUPPE: 00001 (5 cifre)
(numrene fremgår også af de udsendte indbetalingskort)

Kontakt
Med det nye samarbejde har I som forbruger mulighed for at komme i kontakt med Vandværkernes edb-service,
mandag til torsdag fra kl. 9 til 12 og 13 til 16.30, samt
fredag fra kl. 9 til 13
på tlf. 7539 3255
eller mail: post@vand-edb.dk

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Toksværd vandværk

Indkalder til ordinær generalforsamling

Torsdag d.24-03-2022 kl 19.00 afholdes ordinær generalforsamling i Klubhuset på Gormsvej i Toksværd.

Dagsorden:

Ordinær generalforsamling i

Toksværd Vandværk I/S

Torsdag d.24-03-2022 kl 19.00

I Klubhuset på Gormsvej.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

2. Formandens beretning.

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

4. Budget for det kommende år fremlægges og vandafgift vedtages.

5. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen.

På valg er:
Kasser
* Pierre Lindberg modtager genvalg.
Formand
* Claus Spens modtager genvalg.

Supplant.

* Flemming Rasmussen modtager valg.

6. Valg af Revisor og supplant

* Steffen Storm modtager genvalg som revisor.
* Maria Olsen modtager valg som revisorsuppleant.

7.Behandling af indkomne forslag.

FORSLAG

7.1 . Ændring af §11 Generalforsamling, linje 18
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer for Toksværd vandværk.

På grund af ønsket om at overdrage afregning og rykker processerne vil bestyrelsen indgå et samarbejde med et selvskab som varetager al afregning med medlemmerne inklusiv mulighed for medlemsportal.

fra :
“Regnskabet skal revideres af to revisorer, som vælges for to år ad gangen. Den ene revisor vælges i lige årstal, den anden i ulige årstal.
Revisorsupplanten vælges for et år ad gangen.
Revisor og supplant kan genvælges. Bestyrelsen kan herudover antage en statsautoriseret/registreret revisor.”

til :
“Regnskabet revideres af statsautoriseret/registreret revisor.
Der kan vælges op til 2 bilagskontrolander som vælges for to år ad gangen. Genvalg er tilladt.”

8.Eventuelt.

Følgende dokumenter vil blive gennemgået for godkendelse:

* toksvand.aarsrapport.2021

* toksvand.takstblad.2022

* toksvand.driftbudget.2022

Godkendelse af takstblad med mere

Godkendelse af takstblad 2021 for Toksværd Vandværk

Næstved Kommune skal i henhold til Vandforsyningsloven årligt godkende takster for de almene vandværker i Næstved Kommune.

Næstved Kommune har modtaget Deres ansøgning om godkendelse af takstblad for år 2021

Ansøgningen indeholder følgende:

  • Ansøgning om godkendelse af takstblad
  • Takstblad 2021
  • Årsrapport 2020

Næstved Kommune vurderer, at der fortsat er god balance mellem likvider, indtægter og udgifter.

Toksværd Vandværks Takstblad for 2021 godkendes.

Følgende dokumenter er revideret og godkendt af Næstved kommune.

Takstblad : 2021.Toksvand.takstblad.2021.underskrevet.godkendt

Årsrapport : 2021.Toksvand.Aarsrapport.2020.underskrevet.godkendt

General Forsamlings referat:
2021.Toksvand.GF.referat.underskrevet.godkendt

2020 mar. 30 – Ordinær Generalforsamling

Aflysning af Generalforsamling 30/3 2020  for Toksværd vandværk

Myndighederne anbefaler, at frivillige foreninger aflyser/udskyder alle møder og aktiviteteter indtil videre frem til og med 13. april 2020

Vi aflyser derfor vores kommende gereralforsamling pga. Coronavirus/COVID-19 i Danmark. Vi vil indkalde til ny forsamling nå tingene er blevet normale igen.

Følg myndighedernes anbefalinger

Mandag d.30-03-2020 kl 19.00 afholdes ordinær generalforsamling i Toksværd Aktivitetshus ,Toksværd Bygade 56.

Dagsorden samt diverse bilag til gennemgang

2020.Toksvand.agenda.for.GF.2019

2020.Toksvand.budget.2020

2020.Toksvand.takstblad.2020

2020.Aarsrapport.2019.underskrevet

2019 feb. 28 – Ordinær Generalforsamling

Torsdag d.28-02-2019 kl 19.00 afholdes ordinær generalforsamling i Toksværd Aktivitetshus ,Toksværd Bygade 56.

Dagsorden:

Ordinær generalforsamling i

Toksværd Vandværk I/S

Torsdag d.28-02-2019 kl 19.00

I Toksværd Aktivitetshus ,Toksværd Bygade 56.

1.Dagsorden ifølge vedtægterne.Valg af dirigent og stemmetællere.

2. Formandens beretning.

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

4. Budget for det kommende år fremlægges og vandafgift vedtages.

5. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen.

På valg er:
Medlem
* Allan Hansen modtager genvalg.

Supplant.

* Flemming Rasmussen modtager valg.

6. Valg af Revisor og supplant

* Svend Jensen modtager genvalg som revisor.
* Thomas Jensen modtager valg som revisorsuppleant.

7.Behandling af indkomne forslag.

FORSLAG

7.1 . Forslag til vedtagelse af nye vedtægter for Toksværd Vandværk I/S
er indsendt af
* Tommy Geisler
* Dan Morrison

Forslaget er en revision af de meget gamle vedtægter som på mange områder er mangelfulde og flere steder klart forældede eller utilstrækkelige i sin måde at kommunikere / informere brugerne på.
Se

7.2 Forslag til nedlæggelse af Toksværd Vandværk I/S
er indsendt af
* Tommy Geisler
* Dan Morrison

Såfremt ovenstående forslag 7.1 til nye vedtægter IKKE vedtages på en ekstraordinær eller den førstkommende ordinære generalforsamling foreslås det at selskabet nedlægges og overdrages til Næstved Kommune.

7.3. Ændring af §11 Generalforsamling, linje 2
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer for Toksværd vandværk.

På grund af tilbageværende travlhed i februar måned med bla. afholdelse af vinterferie og momsafregning, ønsker bestyrelsen at have mulighed for at kunne flytte den ordinære generalforsamling ind i marts måned.

fra :
“Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.”

til :
“Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.”

7.4. Ændring af §1 Navn og Hjemsted
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer for Toksværd vandværk.

Opdateret hjemsted til aktuel kommune.

fra :
“Selskabet, der er stiftet den 30. september 1938, er et interessentskab, hvis navn er I/S Toksværd Vandværk. Selskabet har hjemsted i Holmegaard Kommune, Toksværd sogn.”

til :
“Selskabet, der er stiftet den 30. september 1938, er et interessentskab, hvis navn er I/S Toksværd Vandværk. Selskabet har hjemsted i Næstved Kommune, Toksværd sogn.”

8.Eventuelt.

Følgende dokumenter vil blive gennemgået for godkendelse:

* toksvand.aarsrapport.oplaeg.2018

* toksvand.takstblad.oplaeg.2019

* toksvand.driftsbudget.oplaeg.2019

* bilag_7.1_forslag_til_toksvaerd_vandvaerk_reviderede_vedtaegter_af_26-10-18_TG-DM

Skabeloner:

*generalforsamling.stemmeseddel.2019.februar